Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Conholdate.Total για .NET

Conholdate.Total για .NETμια λύση όλα σε ένα για συστήματα διαχείρισης εγγράφων σε εταιρικό επίπεδο.

Aspose.Total για .NET - API αυτοματισμού μορφής αρχείου

Η Aspose προσφέρει λύσεις με βάση τον τύπο μορφής αρχείου. Κάθε μεμονωμένο πακέτο που βρίσκεται στο Aspose.Total για .NET σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να μετατρέπετε και να εκτυπώνετε συγκεκριμένους τύπους αρχείων από κατηγορίες όπως Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, CAD, 3D, εικόνες και άλλα. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένες βιβλιοθήκες για barcodes, OCR, OMR και email.
 • Aspose.Words for .NET: Word processing API to work with Microsoft Word, OpenOffice, Markup, and eBook document formats.
 • Aspose.PDF for .NET: Enables you to create, manipulate, watermark, sign, encrypt, print & convert PDF documents.
 • Aspose.Cells for .NET: Specialized API for Microsoft Excel & OpenOffice spreadsheets. Provides detailed access to manipulate every aspect of a workbook.
 • Aspose.Email for .NET: Email API helps you create, manipulate, send & receive emails as well as manage calendar and email archives. Supports SMTP, MIME, POP3, IMAP, and HTTP protocols.
 • Aspose.Slides for .NET: Presentation API with the ability to read, write, edit & convert Microsoft PowerPoint & OpenOffice presentation & slideshow formats.
 • Aspose.Imaging for .NET: An Imaging API that can create, transform, draw and convert images of all sorts.
 • Aspose.BarCode for .NET: Barcode API helps implement barcode recognition and generation features for 1D, 2D, and postal barcodes of 40+ symbologies.
 • Aspose.Diagram for .NET: Create diagrams from scratch of load Microsoft Visio files for editing, conversion, and rendering.
 • Aspose.Tasks for .NET: A standalone Project Management API with the ability to process, manipulate & convert Microsoft Project data.
 • Aspose.OCR for .NET: Helps you convert images to text using OCR for English, Spanish, French, and Portuguese languages.
 • Aspose.Note for .NET: Create, manipulate & convert OneNote files without requiring Microsoft OneNote.
 • Aspose.CAD for .NET: Enables .NET applications to process & convert CAD files. Supports to load & convert
 • Aspose.3D for .NET: Read, convert, build, alter 3D scenes as well as control 3D substances without any 3D modeling and rendering software.
 • Aspose.HTML for .NET: HTML Parser API mimics the behavior of a headless browser and helps you traverse, manipulate, convert & translate HTML pages.
 • Aspose.GIS for .NET: Process geospatial vector data, render maps, and employ spatial reference systems from within your own apps.
 • Aspose.ZIP for .NET: Archiving API makes it easy to work with compression, decompression, archive extraction, and archive security.
 • Aspose.Page for .NET: Create, edit and save XPS documents as well as convert XPS, EPS & EP files to PDF format.
 • Aspose.PSD for .NET: Integrates PSD & PSB file processing, manipulation & conversion features without requiring Adobe Photoshop.
 • Aspose.OMR for .NET: OMR API to read digitized surveys, questionnaires, MCQs, quizzes, or other human marked datasheets.
 • Aspose.PUB for .NET: Read, convert & manipulate Microsoft Publisher (.PUB) files.
 • Aspose.SVG for .NET: Lets you read and traverse the elements of an SVG file via its DOM which is compatible with SVG specifications.
 • Aspose.Finance for .NET: Create, read, and validate XBRL and iXBRL formats for management of business processes and financial analysis.
 • Aspose.Drawing for .NET: 2D drawing engine compatible with System.Drawing. Render vector graphics and text onto raster images represented by an array of pixels in memory.
 • Aspose.Font for .NET: Supports glyph rendering for various font formats such as TrueType, CFF, OpenType, and Type1.
 • Aspose.TeX for .NET: Typeset TeX files and obtain an output document in one of many supported file formats.

GroupDocs.Total για .NET - Document Automation API

Το GroupDocs παρέχει λύσεις βασισμένες σε χαρακτηριστικά. Κάθε μεμονωμένο API έχει το δικό του σύνολο χαρακτηριστικών που σας επιτρέπει να εκτελείτε συγκεκριμένες ενέργειες σε μια ποικιλία διαφορετικών αρχείων. Η ενσωμάτωση του GroupDocs.Total για το .NET θα βελτιώσει τις εφαρμογές σας για προβολή, μετατροπή, επεξεργασία, ανάλυση, σχολιασμό, ηλεκτρονική υπογραφή, αναζήτηση, συγχώνευση, ταξινόμηση και σύγκριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, σχεδίων, διαγραμμάτων και εικόνων.
 • GroupDocs.Viewer for .NET: Universal file viewer API supports rendering of 130+ format types in HTML, image & PDF formats.
 • GroupDocs.Annotation for .NET: Integrate document annotation features with graphic, text, and watermark annotation types.
 • GroupDocs.Conversion for .NET: Convert between diverse file types without installing any 3rd party tool.
 • GroupDocs.Comparison for .NET: Detect content, style differences among two similar document types with the ability to accept or reject the changes.
 • GroupDocs.Signature for .NET: e-Sign documents from a wide range of file formats. Supports stamp, barcode, QR-code, digital, and other e-signing methods.
 • GroupDocs.Assembly for .NET: Generate documents of various formats based on user-defined templates and data from sources, such as XML, OData, JSON, etc.
 • GroupDocs.Metadata for .NET: Metadata viewer & editor for Office, OpenOffice, PDF, images and several other popular file formats.
 • GroupDocs.Search for .NET: Robust search & indexing API based on fuzzy as well as synonym algorithms.
 • GroupDocs.Parser for .NET: Search & extract formatted as well as the raw text from a variety of documents.
 • GroupDocs.Watermark for .NET: Add, search, edit or remove watermarks from popular document and image formats.
 • GroupDocs.Editor for .NET: Edit Word, Excel, PowerPoint, TXT, HTML, XML & other popular document formats using front-end WYSIWYG editor.
 • GroupDocs.Merger for .NET: Merge, trim, reorder, swap document pages of various formats.
 • GroupDocs.Redaction for .NET: Remove classified or sensitive data from documents. Supports text, metadata, annotation, and image redaction.
 • GroupDocs.Classification for .NET: Classify text & documents based on IAB-2 and Documents taxonomies.


Κατεβάστε το Conholdate.Total από το NuGet

Ανοιξε NuGetδιαχειριστής πακέτων, αναζητήστε Conholdate.Total και εγκαταστήστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή από την Κονσόλα Package Manager.

PM>

Σημειώσεις έκδοσης

Αμεσο κατέβασμα

Conholdate.Total για .NET

Το Conholdate.Total για .NET περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση όλων των προϊόντων .NET.

Προστέθηκε: 10/11/2021 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 1.4 GB

 Ελληνικά